strona główna | bip

wolontariat


Rok szkolny 2021/2022

 

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

‘RADOSNA ARKA POMOCY’

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI

W RADOMIU

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 – art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt. 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt. 21)
 • Znowelizowana Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 25 marca 2017r. (Dz. U. 2017 poz.573

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na rzecz społeczności lokalnej, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń chętny do udziału w wydarzeniach wolontariackich, organizowanych przez szkołę i organizacje pozaszkolne współpracujące ze szkołą, po uprzednim zapisaniu się do Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 3. Wolontariat Szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze, kulturalne (samorząd szkolny, pomoc w nauce pod nadzorem nauczyciela, zajęcia charytatywne pod nadzorem nauczyciela koordynującego, itp.).
 4. Udział w wydarzeniach jest zupełnie dobrowolny. Mimo tego, uczeń w trakcie trwania akcji nie może opuścić swojego stanowiska bez wcześniejszego ustalenia i zgody koordynatora lub opiekuna.
 5. Wolontariusze biorący udział w wydarzeniach organizowanych poza szkołą są zawsze dodatkowo ubezpieczeni przez organizatorów. Służy do tego podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych umowa wolontariacka i oświadczenie.
 6. Opiekę nad Wolontariuszami uczestniczącymi w danych wydarzeniach sprawują koordynatorzy – nauczyciele, którzy nadzorują ich pracę i im pomagają lub rodzice/opiekunowie prawni (odrębne porozumienie).
 7. Koordynator wolontariatu ma prawo do wykluczenia ucznia/uczniów z uczestnictwa w kolejnych akcjach organizowanych przez szkołę lub skreślenia go z listy Wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu, z powodu niekulturalnego zachowania, braku dyscypliny lub braku zaangażowania uczestnika w dane wydarzenie. Wykluczenie, w zależności od zachowania, może być czasowe lub nieodwołalne.
 8. Uczeń chcący zapisać się do Szkolnego Klubu Wolontariatu musi przynieść zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 9. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela lub pracownika placówki (podpis czytelny).
 10. Spotkania członków odbywają się odpowiednio do potrzeb, po wcześniejszym powiadomieniu Wolontariuszy ogłoszeniem na tablicy informacyjnej w szkole. Obecność na spotkaniach będzie brana pod uwagę w końcowo rocznym podsumowaniu pracy Wolontariusza.
 11. Działania Wolontariuszy są ustalane przez koordynatora za ich zgodą.
 12. Praca Wolontariuszy w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariatu może odbywać się:

a). Na terenie szkoły – jako pomoc koleżeńska, działania na rzecz szkoły lub spotkania

z gośćmi zaproszonymi przez Szkolny Klub Wolontariatu.

b). Poza terenem szkoły – jako spotkania indywidualne lub grupowe, udział w

imprezach charytatywnych lub praca na rzecz środowiska lokalnego.

 1. Opiekę podczas działań Wolontariuszy sprawuje koordynator lub opiekun Klubu wg ogólnych zasad opieki nad uczniami lub rodzic/opiekun prawny po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem.
 2. Wolontariusze pracujący mogą pozostać bez opieki koordynatora na świetlicy szkolnej w przypadku:

a). Pomocy koleżeńskiej organizowanej na terenie szkoły, np. pomoc w odrabianiu prac domowych, wspólna nauka, itp. (nadal jednak pozostając pod nadzorem nauczyciela pełniącego dyżur w danym miejscu).

 

 1. 1.       CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
 2. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
 3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 5. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 6. Inspirowanie do aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
 7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej, ogólnopolskiej i ogólnoświatowej o charakterze regularnym lub akcyjnym.
 9. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 10. Rozwój uczniów pod względem społecznym – interakcje, kulturalnym – sposoby zachowań i altruistycznym – pomoc bezwarunkowa.
 11. Szkolny Klub Wolontariatu może się również angażować do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne, itp.).

 

 1. 2.       PRAWA WOLONTARIUSZA
 2. Do Szkolnego Klubu Wolontariatu może należeć każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu.
 3. Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie i swoim bezpieczeństwie.
 4. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju i częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia. 
 5. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 6. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony koordynatora, nauczycieli opiekunów, innych członków Wolontariatu oraz dyrekcji szkoły.
 7. Każdy może przystąpić do Szkolnego Klubu Wolontariatu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.
 8. Wolontariusz ma prawo do wpływania na działania Wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów, do promocji idei Wolontariatu w szkole i w swoim otoczeniu.

 

 1. 3.       OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
 2. Aby dołączyć do Szkolnego Klubu Wolontariatu, uczniowie muszą przedstawić:
 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na działanie w Wolontariacie -  porozumienie – załącznik 1,
 • wypełnioną Kartę Zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariatu – załącznik 2
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik 3,
 • zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami – załącznik 4;
 • podpisane zobowiązanie Wolontariusza do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu – załącznik 5.
 1. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach Wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
 2. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 3. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym Wolontariuszom.
 4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 5. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
 6. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym zaznajomieniu się z treścią regulaminów wydarzeń, w których uczestniczy, uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez koordynatora lub opiekunów Klubu, aktywnego angażowania się w działania związane z Wolontariatem oraz wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.
 7. Prowadzenia dziennika Wolontariusza, pilnowania wpisów, zgłaszania na bieżąco koordynatorowi przepracowanych godzin.
 8. Wolontariusze mają obowiązek nieujawniania danych osób którym udzielają pomocy.
 9. Wolontariusze upewniają się, że osoba, której zamierzając pomóc, zgadza się na tę pomoc.

 

 1. 4.       NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
 2. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika Wolontariatu.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.
 4. Dyplom za działalność wolontariacką w danym roku szkolnym oraz pochwała na forum szkoły.
 5. Pochwała zamieszczona na stronie internetowej szkoły lub w innych materiałach promocyjnych szkoły.
 6. Wpis na świadectwo szkolne – po przepracowaniu minimum 15 godzin podczas min. 2 – 3 różnych wydarzeń wolontariackich w danym roku szkolnym. Godziny te muszą być potwierdzone przez organizatorów imprez czy akcji pozaszkolnych, koordynatora lub opiekunów Klubu podpisem w dzienniku Wolontariatu (krótki opis działań, daty, zrealizowana liczba godzin).
 7. Nagradzanie Wolontariuszy odbywa się w ramach obchodów kończących rok szkolny.
 8. Aktywna praca w ramach Klubu wpływa również na ocenę z zachowania.

Symboliczne nagradzanie Wolontariuszy ma przede wszystkim motywować, podkreślać uznanie dla działalności Wolontariusza oraz zachęcać do udziału w kolejnych wydarzeniach.

Uczniowie, którzy wyrobią największą ilość godzin, otrzymają specjalne wyróżnienie (np. nagrodę książkową za aktywny udział przyznawaną na koniec roku szkolnego).

Zaświadczenia wydane przez innych nich szkoła organizatorów Wolontariatu zostaną uwzględnione przez szkołę i wpisane na świadectwo szkolne.

 

 1. 5.       ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA PRACĘ W SZKOLNYM KLUBIE WOLONTARIATU
 2. Przyznanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 3. Punkty przyznaje koordynator Wolontariatu wraz z opiekunami.
 4. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne.
 5. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w Klubie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach, itp.). Ich maksymalna liczba to +30 pkt.
 6. Punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych zadań, niekulturalne zachowanie lub naruszanie regulaminu Klubu. Ich maksymalna liczba to -5 pkt. Po osiągnięciu tej liczby, Wolontariusz zostaje zawieszony bądź wydalony z klubu.

 

 

 1. 6.       FORMY DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

1). Akcje charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze, historyczne lub kulturalne organizowane przez szkołę (pod nadzorem opiekunów SKW);

2). Współpraca z Samorządem Uczniowskim, świetlicą szkolną, biblioteką, edukacją wczesnoszkolną;

3). Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz biblioteki (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, jako animatorzy zabaw w świetlicy, pomoc przy porządkowaniu alfabetycznym księgozbioru biblioteki, itp.);

4). Pomoc w nauce kolegom, czytanie dzieciom, zachęcanie do współpracy innych uczniów;

5). Promowanie idei wolontariatu, pomocy altruistycznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, w formie konkursów, plakatów, teatrzyków, prowadzenia strony internetowej, grupy na facebooku, tablicy informacyjnej, itp;

6). Działalność w środowisku lokalnym, współpraca np. z Domem Dziecka, schroniskiem;

7). Inicjowanie i rozgłaszanie akcji w ramach SKW:

 • zbiórki darów rzeczowych,
 • zbiórki pieniędzy do puszek,
 • udział w akcjach charytatywnych ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • organizacja i udział w wydarzeniach sportowo – kulturalnych.

8). Aktywny udział w pozaszkolnych akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych, historycznych lub kulturalnych różnego typu;

9). Przeprowadzanie anonimowych ankiet – badanie środowiska szkolnego i lokalnego, wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy lub wsparcia;

10). W miarę możliwości – pozyskiwanie sponsorów organizowanych wydarzeń.

 

 1. 7.       ZADANIA KOORDYNATORÓW/OPIEKUNÓW

1. Powołanie i koordynowanie prac i działań Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Planowanie rodzaju działalności, przygotowywanie harmonogramu pracy uczniów – Wolontariuszy.

3. Zapisywanie i odwoływanie członków Klubu.

4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia o charakterze wolontarystycznym.

5. Ustalanie terminów spotkań Wolontariuszy.

6. Reprezentowanie Wolontariuszy.

7. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

8. Wspieranie inicjatyw Wolontariuszy, animacja, monitorowanie ich działań, dobieranie zadań, wspomaganie w przypadku trudności.

9. Promocja idei Wolontariatu w szkole i poza nią.

10. Prowadzenie Dziennika Wydarzeń Szkolnego Klubu Wolontariatu (wydarzenie, organizator, liczba uczniów, imię i nazwisko, liczba godzin, uwagi).

11. Dokonywanie wpisów w Dzienniku Wolontariusza potwierdzających dane działania.

 

 1. 8.       REZYGNACJA Z PRACY W WOLONTARIACIE

1. Każdy Wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w Wolontariacie.

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, Wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie koordynatorowi Klubu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

3. Rezygnacja z pracy w Klubie nie oznacza uniknięcia punktów ujemnych, jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji) z powierzonych mu zadań.

 

 1. 9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu uczestniczących w akcjach wolontariackich organizowanych przez Szkołę.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków zespołu ds. wolontariatu oraz lidera uczniów.

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

4. Samorząd Szkolny oraz Wolontariusze aktywnie wspierają swoje działania.

 

Załączniki:

1. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Karta Zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariatu.

3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zobowiązanie Wolontariusza do pracy w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

6. Dziennik Aktywności Wolontariusza.

 

Koordynator SKW: mgr Katarzyna Kosmala

Załącznik 1

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ W RAMACH

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

zawarte w dniu ……………………………………………………….. pomiędzy Szkolnym Klubem Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu reprezentowanym przez

- koordynatora …………………………………………………………………………………………… i

-opiekunów ………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną/ym dalej Wolontariuszem, następującej treści:

1). Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu i Wolontariusz (reprezentowany przez rodziców/opiekunów prawnych) zawierają porozumienie o współpracy w zakresie włączania się w działania realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 30 im Królowej Jadwigi w Radomiu.

2). Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia, w dogodnym dla siebie czasie, ustalonym wraz z koordynatorem i opiekunami, świadczenia zawarte w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu i Planie Pracy SKW.

3). Wolontariusz oświadcza, że zna i akceptuje ich cele oraz zasady pracy, zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu SKW oraz sumiennego, bezinteresownego i terminowego wykonania powierzonych mu zadań.

4). Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenia o charakterze wolontarystycznym, a więc bezpłatnym i dobrowolnym.

5). Koordynator SKW poinformował Wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń oraz takie warunki zapewnia.

6). Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, którym udziela pomocy.

7). Koordynator, na prośbę Wolontariusza, może wydać zaświadczenie ze świadczenia pracy wolontarystycznej oraz sprawozdanie z przebiegu pracy Wolontariusza po ustaniu niniejszego porozumienia. Może wystawić także rekomendacje, którymi Wolontariusz będzie mógł okazywać się przed innymi organizacjami.

8). W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, zastosowanie mają przepisy wewnętrznego regulaminu współpracy z Wolontariuszem, statutu szkolnego, kodeksu cywilnego oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

9). Wolontariusz zapoznał się z przysługującymi mu prawami i z zakresem obowiązków zawartymi w Regulaminie SKW (dostępnym na stronie internetowej szkoły).

10. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, z podaniem przyczyny i z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

Koordynator SKW: …………………………………………………………………………

Wolontariusz: ………………………………………………………………………………………………. (imię, nazwisko, podpis)

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych Wolontariusza ………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2

KARTA ZAPISU DO SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Nr telefon Wolontariusza …………………………………………………………………………………………………………………………………....

Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Wychowawca klasy: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………………………………………..

Nr telefonów do rodziców/opiekunów prawnych: ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………..

(data oraz podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

Załącznik 3

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

W odniesieniu do porozumienia o wykonywaniu przez małoletniego …………………………………………………

………………………………………….. nieodpłatnej pracy w ramach Wolontariatu w porozumieniu z Publiczną Szkołą Podstawową nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu, jako rodzic/opiekun prawny małoletniego oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz z treścią przepisów znowelizowanej Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 25 marca 2017r. (Dz. U. 2017 poz.573) i wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka w Szkolnym Klubie Wolontariatu działającym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Radomiu.

 

…………………………………………………………………………………………………

(data oraz podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

Załącznik 4

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

 SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w postaci:

 • imienia i nazwiska
 • wizerunku - zdjęć, fotografii, nagrań video i ich opisów, w formie papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu, na stronie internetowej Gminy, portalach społecznościowych, na stronach organizacji charytatywnych, z którymi SKW będzie współpracował oraz w papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych,  pisemnych relacjach i sprawozdaniach dotyczących działalności w ramach SKW.

Jednocześnie jestem świadomy/a, że mam prawo wglądu i korekty zamieszczanych danych oraz prawo cofnięcia zgody na ich udostępnianie.

 

                                       ………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                       (data i czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

Załącznik 5

ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

………………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis Wolontariusza)

 

 

Załącznik 6

DZIENNIK AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA

 

IMIĘ I NAZWISKO WOLONTARIUSZA ……………………………………………………………………………………………………

LP.

DATA

LICZBA GODZIN

AKTYWNOŚĆ

PODPISA KOORDYNATORA

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 


PARTNERZY