strona główna | bip

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Radomiu

Publiczna Szkoła podstawowa nr 30 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-01-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, wszczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych oinne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 • zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności –w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji wtekście łatwym do czytania,
 • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej wniosku.Art.7.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Kwiecień -dyrektor placówki.
 • E-mail: m.kwiecien@psp30.radom.pl
 • Telefon: 48 3331657

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Radomiu
 • Adres: PSP nr 30 w Radomiu, ul . Piastowska 17 , 26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@psp30.radom.pl
 • Telefon: 48 3331657

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek placówki jest w zabudowie parterowej, położony jest w sąsiedztwie miejskiego basenu Delfin, ma podjazd dla osób niepełnosprawnych. Posiada nie zbyt duży parking miejski przylegający do placu szkoły. Na korytarzach placówki znajdują się oznakowania dotyczące ewakuacji.Budynek posiada 5 odrębne wejścia. W głownej części budynku tj. patio szkoły jest dodatkowe wyjście na teren boiska. Do wszystkich sal jest możliwośc dostepu bez żadnych barier architektonicznych.Przy wejściu do szkoły znajduje się plan rozmieszczeń wszystich pomieszczeń. Na teren szkoły w razie potrzeby jest możliwość wejścia osoby z psem aystującym.

Szkoła posiada stronę internetową www.psp30.radom.pl na której na bieżąco publikuje aktualne informacje.

 

 


PARTNERZY