strona główna | bip

informacja dla rodziców


WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Zawiadamiamy, iż wpłaty na Radę Rodziców działającą przy PSP nr 30 można uiszczać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców - KONTO Nr96124032591111000029898987 w tytule wpłaty wpisujemy imię,nazwisko i klasę dziecka. Wpłata w kwocie pierwsze dziecko-40 zł, drugie dziecko - 20 zł, trzecie dziecko i kolejne zwolnione z opłat.

 

 MOPS

Osoby i rodziny wymagające wsparcia proszone są o dokonanie samodzielnego zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oto link, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy
i wsparcia www.mops.radom.pl 

 

Informacja dotycząca RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1)       administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Radomiu

2)       dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)       dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4)       każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5)       każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6)       podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7)       Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com

8)       dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9)       dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Informacja w sprawie zasad rekrutacji do szkół średnich w r. szk. 2019/2020 -zobacz na stronie https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/prezentacja_rekrutacja_2.pdf/39334d3b-6b09-b8fe-9190-8081e4f61753


PARTNERZY