strona główna | bip

Kalendarz szkoły


 
  1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 01 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
  2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

I półrocze: od 01 września 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

II półrocze: od 28 stycznia  2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Ferie 13 – 26 lutego  2023

Przerwy świąteczne

Zimowa 23 – 31 grudnia 2022

Wiosenna 6-11 kwietnia 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października, 2 listopada, 22 grudnia, 2 maja, 9 czerwca, 23-25 maja 2023-egzamin klas 8, 9 czerwca.

 

  1. Terminarz:

TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

 

 I PÓŁROCZE

 

 

 

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

 

 

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 wg wyznaczonego harmonogramu:

Godz. 9.00 klasy 1-3

Godz. 10.00 klasy 4-8

Dyrektor, wychowawcy klas

 

5 września

Narodowe Czytanie

Iwona Nowak, Anna Kaim, Beata Turzyńska

 

6 września

 

Zebrania z rodzicami

Na zebraniach wybory Rad Klasowych, zapoznanie rodziców m.in. ze statutem szkoły, koncepcją pracy szkoły, ZWO ,regulaminami i  procedurami obowiązującymi w szkole, planem zajęć, proponowanymi dniami bez zajęć dydaktycznych, ubezpieczeniem. Wybór Rady rodziców

wychowawcy klas

 

 

13 września

Rada pedagogiczna

dyrektor

Godz. 15.15

Do końca września

Wybory do Samorządu Szkolnego

Opiekun Samorządu Szkolnego

Prezentacje uczniów, głosowanie

 

Dzień Chłopaka

Wychowawcy klas I - III

 

 

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K

 

 

13 października

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

Aleksandra Jamka, Magdalena Zacharska, Magdalena Kania

 

ubiór galowy

14 października

Dzień Edukacji Narodowej- Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

październik

Spotkania zespołów przedmiotowych i zespołów nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.

Przewodniczący zespołów

Sprawozdania ze spotkań

październik

Pasowanie na ucznia klasy I

Wychowawcy klas 1

Impreza z udziałem dzieci i rodziców w reżimie sanitarnym

31 października

Dzień bez zajęć dydaktycznych

 

 

 

L  I  S  T  O  P  A  D

 

 

8 listopada

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Wszyscy wychowawcy

 

10 listopada

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Aleksandra Jamka, Beata Turzyńska, Renata Laskowska

ubiór galowy

25 listopada

Światowy Dzień Pluszowego Misia, pasowanie na czytelnika uczniów klas 1

Wychowawcy klas 1-3 , nauczyciele biblioteki

 

29 listopada

Zabawy Andrzejkowe klas 1-3

Dyskoteka Andrzejkowa kl 4-8

Wychowawcy klas

 

28-30 listopada

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

 

 

G  R  U  D  Z  I  E  Ń

 

 

6 grudnia

 Dzień Patrona Szkoły

Anna Łoboda, Katarzyna Majdańska, Wszyscy nauczyciele

Uroczystość szkolna,

Do 21 grudnia

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I semestr

Wystawienie przewidywanych ocenśródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Wychowawcy klas

Miesiąc przed końcem I sem.

21 grudnia

Jasełka , wigilie klasowe

Zofia Szary,

Wychowawcy klas 3

Uroczystość szkolna, obowiązuje ubiór galowy,

22 grudnia

Dzień bez zajęć dydaktycznych

 

 

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna.

 

Szkoła nie prowadzi zajęć opieki nad dziećmi

 

S  T  Y  C  Z  E  Ń

 

 

Do 5 stycznia

 

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach za I półrocze

 

 

 

Do 16 stycznia

Wychowawcy klas 1-3 informują uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.

 

 

18-20 stycznia

Zebrania z rodzicami-  podsumowanie I półrocza

Wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

 

Styczeń

Zabawa karnawałowa klas 1-3

Wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej

 

20-27 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

 

K. Majdańska,A. Łoboda

A. Kardaś, J. Bartel

A.Seredyn, A.Prokop

 

16 stycznia

Wychowawcy klas 1-3 informują uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.

Wychowawcy klas 1-3

 

Styczeń

Egzamin próbny klas 8

Nauczyciele i wychowawcy

 

 19 stycznia

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Wszyscy nauczyciele

 

23 stycznia

Rada klasyfikacyjna

Wszyscy nauczyciele

16.30

31 stycznia

Rada plenarna

Wszyscy nauczyciele

16.30

27 stycznia

Zakończenie I półrocza

 

 

 

 

 II PÓŁROCZE

 

 

 

L  U  T  Y

 

 

13-26 lutego

Ferie zimowe

 

 

 

 

 

 

 

M  A  R  Z  E  C

 

 

7 marca

Dzień otwarty szkoły w godz. 16-18

Wszyscy nauczyciele

Przygotowanie dnia otwartego

8 marca

Dzień kobiet-

 

Wychowawcy klas

 

 

 

K  W  I  E  C  I  E  Ń

 

 

5 kwietnia

Tradycje wielkanocne

Wychowawcy klas

 

od 6 do 11 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

21 kwietnia

Obchody Dnia Ziemi

M. Naulewicz, A. Wielocha

 

Kwiecień-maj

Badania edukacyjne uczniów klas III.

Wychowawca klasy III

 

28 kwietnia

Apel z okazji  Konstytucji  3 maja

 

Obowiązuje ubiór galowy

 

M  A  J

 

 

2 maja

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

9-12 maja

 

Zebrania z rodzicami

 

Wychowawcy klas

 

23-25 maja

Egzaminy klas 8 – Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wszyscy nauczyciele

 

Do 23 maja

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Wychowawcy klas

 

 

C  Z  E  R  W  I  E  C

 

 

1 czerwca

Dzień dziecka- Festyn Rodzinny

Wszyscy nauczyciele

Zabawy terenowo- rekreacyjne, piknik szkolny

do 1 czerwca

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i rocznej/końcowej ocenie zachowania.

Wychowawcy klas

 

do 8 czerwca

Wychowawcy klas 1-3 informują uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.

Wychowawcy klas

 

do 13 czerwca

Ostateczny termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

 

15 czerwca

Rada pedagogiczna (klasyfikacyjna)

Wszyscy nauczyciele

16.30

22 czerwca

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, Rada plenarna

Wszyscy nauczyciele

10.00

23 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Godz. 9.00- klasy 1-3

Godz. 9.00- klasy 1-3

 

oprawa muzyczna dekoracje,  krótkie przedstawienie

 

 

 

 

 

 


PARTNERZY