strona główna | bip

Integracja


DLA RODZICÓW

DLA UCZNIÓW

 

Klasy integracyjne funkcjonują w naszej szkole od kilku lat.

Klasa integracyjna jest klasą 15 - 20 osobową, w której 3 - 5 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Wszyscy uczniowie mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb edukacyjnych, a dodatkowo uczniowie pełnosprawni uczą się szacunku, empatii, tolerancji, a młodzież niepełnosprawna ma możliwość nauki w szkole rejonowej wiedząc, że program nauczania i metody pracy będą dostosowane do ich możliwości.

Mała liczba uczniów w klasie, przy jednoczesnej pracy dwóch pedagogów pozwala na szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn trudności w nauce dziecka zdrowego, jak również daje możliwość „odkrycia" dziecka wybitnie zdolnego. W wyżej wymienionych przypadkach indywidualne zajęcie się obydwoma uczniami przynosi widoczne efekty. W pierwszym przypadku pozwala na pokonanie trudności w nauce, w drugim pozwala rozwinąć dodatkowe uzdolnienia ucznia. Aktywność dzieci zdrowych, ich żywiołowość mobilizuje dzieci niepełnosprawne do pracy na lekcji i poza zajęciami. Wspólne przebywanie z dziećmi zdrowymi, uczestnictwo w rozmowach, grach i zabawach jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój dziecka niepełnosprawnego. Poza tym atmosfera naturalności w klasie, gdzie nikt nie wytyka palcem zapewnia każdemu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. U dzieci zdrowych kształtują się pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność.

Obecnie w gimnazjum są trzy oddziały integracyjne (IID, IIE, IIIE).

Cool
             


PARTNERZY